Regulamin i umowa wynajmu

 

REGULAMIN

 


1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich zawierana jest umowa najmu pojazdu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
2) Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, przy czym w przypadku rozbieżności moc wiążącą ma egzemplarz pozostający u Wynajmującego.
3) Umo


1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich zawierana jest umowa najmu pojazdu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
2) Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, przy czym w przypadku rozbieżności moc wiążącą ma egzemplarz pozostający u Wynajmującego.
3) Umowa najmu, Regulamin najmu, a także wszystkie wymienione w tej umowie załączniki stanowią jej integralną część.
4) Najemcą pojazdu może zostać:
a) osoba fizyczna legitymująca się dwoma ważnymi dokumentami tożsamości, potwierdzającymi jej obywatelstwo w jednym z krajów Unii Europejskiej,
b) osoba fizyczna legitymująca się ważnym paszportem oraz drugim dokumentem potwierdzającym jej tożsamość,
c) osoba prawna.
5) Kierowcą pojazdu może zostać osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy, z odpowiednią kategorią, która ukończyła 25 rok życia i posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów przynajmniej od 3 lat, przy czym wymogi te obowiązują przez cały okres trwania umowy.
6) W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podniesienia odpowiednio dolnej lub górnej granicy wieku kierowcy wynajmowanego pojazdu.
7) Wynajęty pojazd może być prowadzony jedynie przez osoby do tego upoważnione na podstawie umowy najmu.
8) Najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego wydania do chwili zwrotu. Udział własny w szkodach komunikacyjnych likwidowanych (w ASO) z polisy ubezpieczeniowej AC wynosi do 4000 złotych netto.
9) Pierwszy dzień najmu jest terminem rozliczenia wszelkich kosztów
z nim związanych, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin oraz formę płatności.
10) kaucja na samochody:
a) klasa A i B wynosi 400zł
b)klasa C wynosi 500zł
c) klasa C+ wynosi 700zł
d) klasa D wynosi 1000zł
e) klasa D+ i E wynosi 1500 zł
f) Jeep Wrangler wynosi 4000zł

11)Płatność

a)należność tytułem najmu samochodu należy zapłacić w formie elektronicznej

b)wynajmujący może wyrazić zgodę na płatność w formie gotówkowej
12) Wynajmujący nie wyraża zgody na wyjazd samochodem do:
a) Szwecji
b) Norwegii
c) Finlandii
d) Holandii
e) Wielkiej Brytani

13)Wynajmujący może wyrazić zgodę na wyjazd do wyżej wskazanych państw. W takim przypadku kaucja wzrasta do 2000zł
14) Wynajmujący zastrzego sobie prawo wyrażenia zgody na podróż do wyżej wskazanych państw pod warunkiem umieszczenie odpowiedniej adnotacji na protokole przekazania pojazdu.
15) W przypadku samowolnego wyjazdu Najemcy do państw wskazanych w pkt. 11, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji na okres do 6 miesięcy.
16) Wynajmujący upoważnia Najemcę oraz osoby upoważnione do prowadzenia wynajmowanego pojazdu, do poruszania się nim wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Andory i Szwajcarii, przy czym przed opuszczeniem granic Rzeczpospolitej Polskiej Najemca lub osoba upoważniona do prowadzenia wynajmowanego pojazdu obowiązana jest o tym fakcie poinformować Wynajmującego.
17) Umowa zostaje zawarta na czas określony, a jej przedłużenie jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie SMS) najpóźniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przypadku dalszego korzystania z przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony karą umową w kwocie 1000 zł.
18) Pojazd może odebrać/zwrócić jedynie Najemca lub jedna z osób upoważnionych do jego prowadzenia. Osoba dokonująca odbioru pojazdu powinna posiadać przy sobie ważne prawo jazdy oraz znajdować się w stanie pozwalającym jej na prowadzenie tego pojazdu.
W przypadku niedopełnienia w/w wymogów Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
19) Poprzez podpisanie umowy najmu Najemca potwierdza, iż jest mu znany stan techniczny wynajmowanego pojazdu oraz, iż do stanu tego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
20) Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu zobowiązani są do przestrzegana prawa, w szczególności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
21) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu spowodowanego naruszeniem punktu 16 niniejszego regulaminu. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tym związanych. W razie naruszenia przepisów ruchu drogowego Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych na skutek udzielania informacji o najemcy właściwym służbom (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, itd.).
22) Najemcy oraz osobom upoważnionym do prowadzenia pojazdu nie wolno:
a) dokonywać żadnych zmian ani napraw bieżących w pojeździe bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego,
b) myć pojazdu na myjniach mechanicznych, czyścić jego wnętrza przy pomocy środków chemicznych,
c) palić tytoniu lub innych środków we wnętrzu pojazdu;
d) przewozić zwierząt
W przypadku naruszenia powyższych zakazów Najemca poniesie pełną odpowiedzialność za wyrządzonąWynajmującemu szkodę.

23) W przypadku wykupienia opcji zniesienia odpowiedzialności za szkody parkingowe. Najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej w następujących sytuacjach:

a) rys nie większych niż 20cm

b)wgnieceń nie głębszych niż 5cm

c) przetarć na całym samochodzie

24) Zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia nie znosi jego odpowiedzialności w szczególności:

a) uszkodzeń auta na skutek zderzenia ze zwierzęciem

b)kolizji z innym pojazdem lub pieszym

c)uderzeniem w krawężnik lub inne przeszkody

25) W przypadku kradzieży wynajmowanego pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skradziony pojazd, gdyż powyższy fakt stanowi złamanie przepisów Ubezpieczeniowych.
26) Najemca w okresie najmu ma obowiązek dbania o stan techniczny pojazdu, a w szczególności uzupełniania płynów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z codzienną eksploatacją i użytkowaniem pojazdu ( np. wymianą żarówek, naprawy ogumienia itp.).
27) Najemca w okresie najmu ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów nieobjętych polisą ubezpieczeniową, a w szczególności uiszczania opłat drogowych, opłat obowiązujących w strefie płatnego parkowania, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, kradzieży radia, kołpaków, wkładów lusterek itp., oraz wszelkich zdarzeń nie objętych ubezpieczeniem użyczonego pojazdu.
28) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas kolizji Najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji, aby sporządzić stosowną dokumentację dotyczącą zajścia ( spisaniu wszystkich danych, osoby kierującej tym pojazdem a także nr polisy ubezpieczeniowej, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń ) oraz zawiadomić niezwłocznie Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.
29) W przypadku odmowy odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń z przyczyn nie dopełnienia obowiązków, odpowiedzialność za poniesione szkody ponosi Najemca.
30)Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w przypadku naruszenia przez Najemcę niniejszego regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie uznane za skuteczne w przypadku jego przesłania smsem na jeden z podanych w umowie przez Najemcę numerów telefonów lub przesłania wymienionego oświadczenia na adres mail wskazany przez Najemcę
w umowie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku braku zwrotu pojazdu zostanie on uznany za przywłaszczony, ze wszystkimi skutkami prawnymi z tym związanymi. Nadto, w przypadku niedopełniania przez Najemcę obowiązku zwrotu przedmiotu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo odebrać bezzwłocznie wynajmowany pojazd, a Najemca ma obowiązek zwrócić komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę pojazdu będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.

31) W przypadku rozwiązania umowy najmu oraz niedokonania przez Najemcę terminowego zwrotu pojazdu, Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu wyrażają zgodę na wejście na ich teren w celu odebrania przedmiotu umowy najmu. Nadto, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.

32) Wynajmujący informuje Najemce, że samochodów posiada system do śledzenia trasy pojazdu(GPS)

  

UMOWA NAJMU

 

Zawarta w dniu ......................................., pomiędzy Kamil Szmaro działający pod firmą PPUH "KAMIKS" Kamil Szmaro z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Franciszkańskiej 26/28, o nip: 669-251-83-30, reprezentowanego przez .........................................................., zwanego w dalszej części umowy Właścicielem a ..................................................................
..................................................................................................................................... .
Określony w dalszej części umowy Klientem (imie i nazwisko oraz adres Klienta)
legitymujący się dowodem osobistym seria .................. i numer .......................... telefon do kontaktu....................................................zwany w dalszej treści umowy Klientem o treści.
Własciciel przekazuje Klientowi samochód marki.......................................................
silnika........................................, nr nadwozia..............................................................,
Stan techniczny i opis pojazdu został określony w protokole przekazania pojazdu, który stanowi integralna część niniejszej umowy. W szczególności stanowi podstawę do określenia wysokości szkody na samochodzie.
Umowa zawarta na okres od................................................do .....................................

Niniejsza umowa została przedłużona za zgodą strona do dnia ………………………….................
(data i podpis najemcy)

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
§1
Klient zobowiązany jest do używania przekazanego przedmiotu zgodnie z zasadami jego eksploatacji i zgodnie z przepisami prawa.
Klient zobowiazuje się do nieprzekraczania prędkości 130km/h w przypadku samochodów dostawczych oraz 150km/h w przypadku samochodów osobowych pod rygorem utraty wplaconej kaucji. Jednocześnie Klient przyjmuje do wiadomości, że samochody wyposażone są w ogranicznik prędkości w przypadku samochodów dostawczych do 130km/h oraz samochodów osobowych do wysokości 155km/h.

Klient zobowiązuje się do niedokonywania w przekazanym przedmiocie żadnych zmian, przeróbek, udoskonaleń, ulepszeń.
W szczególności niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek napraw przedmiotu , bez uprzedniej zgody właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku złamania punktu 2 Klienta zobowiązuje się do zapłacenia kwoty w wysokości kosztów przywrócenia pojazdu do poprzedniego stanu technicznego. Wycena może być wykonana na podstawie kosztorysu lub wyceny warsztatu samochodowego.
Roszczenie, o którym mówi punkt 3 może być poparte opinią autoryzowanego serwisu danej marki pojazdu.soba trzecia może prowadzić samochód, o ile posiada ważne uprawnienia do prowadzenia pojazdu. Wszelką odpowiedzialność za pojazd w tym okresie ponosi Klient. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie bądź nieprzestrzeganie waunków umowy przez osobę trzecią. Wiedza Klienta o użytkowaniu samochodu przez osobę trzecią nie wpływa na jego/jej zwalnia z wskazanego zobowiązania.
§3
Klient jest zobowiązany zwrócić pojazd do siedziby firmy w takim stanie jakim go otrzymał, z kompletem opon(5 szt.), z dokumentami i z wyposażeniem dodatkowym, opisanym w protokole przekazania auta.
Każde przedłużenie umowy należy zgłośić najpóźniej 12 godzin przed zakończeniem pierwotnego okresu umowy. Wymagana jest zgodę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku braku zgody pojazd należy zwrócić zgodnie z podpisaną wcześniej umową. W razie nie zwrócenia pojazdu Klient zobowiazuje się do zapłaty kary umownej o charakterze zaliczalnym na poczet powstałej szkody na rzecz Właściciela w wysokości 2000złotych. Kara umona nie zwalnia Klienta z uregulowania dzinnej stawki za udstępnienie samochodu zgodnie ze stawką ustaloną.
Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw uszkodzeń samochodu powstałych w czasie trwania umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową niezależnie od wykupienia polisy AC za szkody powstałe na pojeździe w razie: wykorzustania pojazdu niezgodnie z umową, kradzieżą radia, uszkodzenia dachu, podwozia lub wnętrza wynajmowanego samochodu. W przypadku prowadzenia auta pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Klient dodatkowo zobowiązuje się do pokrycia wszlekich kosztów, które poniósł Właściciel związku z działaniem lub zaniechaniem Klienta. W szczególności Klient jest zobowiązany do włączając koszty związane z odpowiedzialnością firmy.
W razie wypadku drogowego Klient jest zobowiązany do: a) uzyskania stosownego oświadczenia ze wszystkimi danymi uczestników wypadku oraz świadków wraz z ich podpisami.b) nie pozostawić samochodu bez opieki lub zabezpieczenia.c)zawiadomić natychmiast policję, jeśli trzeba udowodnić winę drugiej strony i gdy są ranni, w tym przypadku wezwać pogotowie. d)w przypadku kradzieży samochodu należy natychmiast powiadomić policję i firmę KAMIKS.
W przypadku kradzieży samochodu Klient ma obowiązek w terminie 7 dni dostarczyć firmie Kamiks kluczyki oraz dowód rejestracyjn. W przeciwnym razie firma KAMIKS będzie miałą prawo obciążyć klienta kwotą powstałej szkody.
Firma KAMIKS nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody, które zostały spowodowane wadą samochodu, które powstały bez winy firmy KAMIKS.
Klient przed przejęciem samochodu dokonał jego oględzin i oświadcza, że stan techniczny przedmiotu jest mu znany i w związku z tym nie zgłasza zastrzeżeń.
Klient odpowiada za jakość i legalność zatankowanego paliwa, pod rygorem poniesienia kosztów
ewentualnej naprawy w autoryzowanym serwisie pojazdu. Klient jest zobowiązany do przedstawienia paragonu za zatankowane paliwo w przypadku, gdy przedstawiciel firmy Kamiks o to się zwróci.
§4
W pojeździe zakazane jest palenie tytoniu i spożywania alkoholu.
Klient zobowiązany jest do zwrócenia pojazdu o godzinie wydania samochodu, a przedłużenie umowy określa regulamin.
Klient jest zobowiązany oddać pojazd w stanie taki jakim dostał, wysprzątany oraz umyty. Za brudny samochód jest naliczana opłata dodatkowa 80,00 złotych netto.
Za awarie pojazdu powstałe poza granicami Polski firma PPUH KAMIKS Kamil Szmaro nie odpowiada. Klient ma obowiązek dostarczenia samochodu do siedziby firmy Kamiks, chyba że Klient nie ponosi winy za powstałą szkodę.
Za udzielenie informacji o Kliencie do organów uprawniony ,m.in. policji, straży miejskiej, straży gminnej lub innym służbą, zostanie nałożona opłata dodatkowa w wysokości 100 zł netto.
Klient wyraża zgodę na nadesłania informacji o jego wskazaniu w formie elektronicznej, na adres mail…………………………………………………………………………. Udostępnienie adresu mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazywanie do wiadomości klienta ofert reklamowych, kodów rabatowych oraz innych informacji marketingowych.
Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich mandatów oraz opłat dodatkowych za parkowanie zgodnie z obowiązującym prawem.
Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych wszelkim znanym organom europejskim w celu uregulowania mandatów lub opłat za parkowanie, za które jest zobowiązany zapłacić zgodnie z obowiązującym prawem.
Klient Oświadcza, że wyraża zgodę na wystawienie faktury vat bez wymogu złożenia na niej swojego podpisu.
Klient oświadcza, że wyraża zgodę na obciążenie go notą obciążeniową w przypadkach opisanych w niniejszej umowi bez wymogi złożenia na niej swojego podpisu.
pozostałe kwestie reguluje regulamin najmu znajdujący się na stronie internetowej oraz kodeks cywilny

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kamiks Kamil Szmaro z siedziba w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej 28(administrator)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych, marketingowych, w szczególności nadsyłanie promocji, informacji o nowych modelach aut oraz dostarczanie kodów rabatowych, drukowanych oraz mailingów informacyjnych (newsletterach) i stron WWW na podstawie zgody lub umowy. Ponadto zgodnie z zawarta umowa, dane osobowe mogą być udostępnione właściwym organom państwowych w celu wykrycia lub wskazania osoby odpowiedzialnej za uiszczanie opłat dodatkowych tytułem niewykonania opłaty administracyjnej, wykrycia sprawcy wykroczenia drogowego, wykrycia sprawcy przestępstwa lub wykrycia innego zdarzenia, które zgodnie z obowiazujacym prawem może być ścigane przez właściwe organy publiczne.( cel przetwarzania)
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wszelkiego rodzaju osoby oraz podmioty zajmujące się przygotowaniem baz danych i baz wysyłkowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kamiks Kamil Szmaro. Państwa dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kamiks Kamil Szmaro.. w zakresie niezbędnym do realizacji celu o którym mowa powyżej. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się konieczność przekazania takich danych osobowych poza EOG to wyłącznie dla realizacji obowiązku udostępnienia danych sprawcy wykroczenia drogowego, przestępstwa drogowego lub innego zdarzenia w którym brał udział wynajęty pojazd.( odbiorcy danych)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na nośniku informatycznym zabezpieczonym szyfrem w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Kamiks Kamil Szmaro w Koszalinie przy ulicy Franciszkańskiej 28(serwer administratora)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony aż do cofnięcia zgody lub umowy.( okres)
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.( Państwa uprawnienia)
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( skarga)
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jako osoby fizycznej jest warunkiem umożliwiającym przesłanie do Państwa ofert handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesłania do Państwa ofert handlowych.( warunek)
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, konsekwencją automatyzowania i profilowania takiego przetwarzania będzie umożliwienie przygotowania dla klienta odpowiedniej oferty(profilowanie)

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z wyżej zawartą klauzulą(tak/nie)
upoważniam PPUH KAMIKS do udostępniania moich danych podmiotom powiązanym(tak/nie)
zezwalam na otrzymanie materiałów reklamowych/promocyjnych(tak/nie)
wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletter w zakresie dotyczącym prodków oferowanych przez firmę PPUH KAMIKS(tak/nie)