Regulamin wypożyczalni Kamiks

 


1) Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich zawierana jest umowa najmu pojazdu pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą.
2) Umowa sporządzana jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, przy czym w przypadku rozbieżności moc wiążącą ma egzemplarz pozostający u Wynajmującego.
3) Umowa najmu, Regulamin najmu, a także wszystkie wymienione w tej umowie załączniki stanowią jej integralną część.
4) Najemcą pojazdu może zostać:
a) osoba fizyczna legitymująca się dwoma ważnymi dokumentami tożsamości, potwierdzającymi jej obywatelstwo w jednym z krajów Unii Europejskiej,
b) osoba fizyczna legitymująca się ważnym paszportem oraz drugim dokumentem potwierdzającym jej tożsamość,
c) osoba prawna.
5) Kierowcą pojazdu może zostać osoba fizyczna posiadająca ważne prawo jazdy, z odpowiednią kategorią, która ukończyła 25 rok życia i posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów przynajmniej od 3 lat, przy czym wymogi te obowiązują przez cały okres trwania umowy.
6) W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący zastrzega sobie prawo do obniżenia lub podniesienia odpowiednio dolnej lub górnej granicy wieku kierowcy wynajmowanego pojazdu.
7) Wynajęty pojazd może być prowadzony jedynie przez osoby do tego upoważnione na podstawie umowy najmu.
8) Najemca ponosi odpowiedzialność za przedmiot najmu od chwili jego wydania do chwili zwrotu. Udział własny w szkodach komunikacyjnych likwidowanych (w ASO) z polisy ubezpieczeniowej AC wynosi do 4000 złotych netto.
9) Pierwszy dzień najmu jest terminem rozliczenia wszelkich kosztów
z nim związanych, a jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach strony mogą ustalić inny termin oraz formę płatności.
10) kaucja na samochody:
a) klasa A i B wynosi 400zł
b)klasa C wynosi 500zł
c) klasa C+ wynosi 700zł
d) klasa D wynosi 1000zł
e) klasa D+ i E wynosi 1500 zł
f) Jeep Wrangler wynosi 4000zł
11) Wynajmujący nie wyraża zgody na wyjazd samochodem do:
a) Szwecji
b) Norwegii
c) Finlandii
d) Holandii
e) Wielkiej Brytani

f) Hiszpanii

g) Włoch

12) Wynajmujący zastrzego sobie prawo wyrażenia zgody na podróż do wyżej wskazanych państw pod warunkiem umieszczenie odpowiedniej adnotacji na protokole przekazania pojazdu. Może to się wiązać z dodatkowymi kosztami.
13) W przypadku samowolnego wyjazdu Najemcy do państw wskazanych w pkt. 11, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do zatrzymania kaucji na okres do 6 miesięcy.
14) Wynajmujący upoważnia Najemcę oraz osoby upoważnione do prowadzenia wynajmowanego pojazdu, do poruszania się nim wyłącznie na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Andory i Szwajcarii, przy czym przed opuszczeniem granic Rzeczpospolitej Polskiej Najemca lub osoba upoważniona do prowadzenia wynajmowanego pojazdu obowiązana jest o tym fakcie poinformować Wynajmującego.
15) Umowa zostaje zawarta na czas określony, a jej przedłużenie jest możliwe jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Wynajmującego (w formie SMS) najpóźniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu. W przypadku dalszego korzystania z przedmiotu najmu bez zgody Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony karą umową w kwocie 1000 zł.
16) Pojazd może odebrać/zwrócić jedynie Najemca lub jedna z osób upoważnionych do jego prowadzenia. Osoba dokonująca odbioru pojazdu powinna posiadać przy sobie ważne prawo jazdy oraz znajdować się w stanie pozwalającym jej na prowadzenie tego pojazdu.
W przypadku niedopełnienia w/w wymogów Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy.
17) Poprzez podpisanie umowy najmu Najemca potwierdza, iż jest mu znany stan techniczny wynajmowanego pojazdu oraz, iż do stanu tego nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
18) Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu zobowiązani są do przestrzegana prawa, w szczególności przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
19) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu spowodowanego naruszeniem punktu 16 niniejszego regulaminu. Najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tym związanych. W razie naruszenia przepisów ruchu drogowego Najemca zobowiązany jest do zwrotu kosztów poniesionych na skutek udzielania informacji o najemcy właściwym służbom (Policja, Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego, itd.).
20) Najemcy oraz osobom upoważnionym do prowadzenia pojazdu nie wolno:
a) dokonywać żadnych zmian ani napraw bieżących w pojeździe bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Wynajmującego,
b) myć pojazdu na myjniach mechanicznych, czyścić jego wnętrza przy pomocy środków chemicznych,
c) palić tytoniu lub innych środków we wnętrzu pojazdu;
d) przewozić zwierząt
W przypadku naruszenia powyższych zakazów Najemca poniesie pełną odpowiedzialność za wyrządzonąWynajmującemu szkodę.

21) W przypadku wykupienia opcji zniesienia odpowiedzialności za szkody parkingowe. Najemca nie ponosi odpowiedzialności finansowej w następujących sytuacjach:

a) rys nie większych niż 20cm

b)wgnieceń nie głębszych niż 5cm

c) przetarć na całym samochodzie

22) Zniesienie odpowiedzialności najemcy w przypadku wykupienia dodatkowego ubezpieczenia nie znosi jego odpowiedzialności w szczególności:

a) uszkodzeń auta na skutek zderzenia ze zwierzęciem

b)kolizji z innym pojazdem lub pieszym

c)uderzeniem w krawężnik lub inne przeszkody

23) W przypadku kradzieży wynajmowanego pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przeciwnym przypadku Najemca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skradziony pojazd, gdyż powyższy fakt stanowi złamanie przepisów Ubezpieczeniowych.

24) Rezerwacja w dniu jego odbioru wymaga telefonicznego potwierdzenia jego dostępności.

25) Najemca w okresie najmu ma obowiązek dbania o stan techniczny pojazdu, a w szczególności uzupełniania płynów niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z codzienną eksploatacją i użytkowaniem pojazdu ( np. wymianą żarówek, naprawy ogumienia itp.).
26) Najemca w okresie najmu ma obowiązek ponoszenia wszelkich kosztów nieobjętych polisą ubezpieczeniową, a w szczególności uiszczania opłat drogowych, opłat obowiązujących w strefie płatnego parkowania, prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, kradzieży radia, kołpaków, wkładów lusterek itp., oraz wszelkich zdarzeń nie objętych ubezpieczeniem użyczonego pojazdu.
27) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu podczas kolizji Najemca zobowiązany jest wezwać na miejsce zdarzenia funkcjonariuszy Policji, aby sporządzić stosowną dokumentację dotyczącą zajścia ( spisaniu wszystkich danych, osoby kierującej tym pojazdem a także nr polisy ubezpieczeniowej, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń ) oraz zawiadomić niezwłocznie Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu.
27 W przypadku odmowy odszkodowania przez Zakład Ubezpieczeń z przyczyn nie dopełnienia obowiązków, odpowiedzialność za poniesione szkody ponosi Najemca.
28)Wynajmujący ma prawo rozwiązać umowę najmu w przypadku naruszenia przez Najemcę niniejszego regulaminu bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy będzie uznane za skuteczne w przypadku jego przesłania smsem na jeden z podanych w umowie przez Najemcę numerów telefonów lub przesłania wymienionego oświadczenia na adres mail wskazany przez Najemcę
w umowie. W takiej sytuacji Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia zdarzenia powodującego rozwiązanie umowy, zwrotu przedmiotu najmu. W przypadku braku zwrotu pojazdu zostanie on uznany za przywłaszczony, ze wszystkimi skutkami prawnymi z tym związanymi. Nadto, w przypadku niedopełniania przez Najemcę obowiązku zwrotu przedmiotu umowy najmu, Wynajmujący ma prawo odebrać bezzwłocznie wynajmowany pojazd, a Najemca ma obowiązek zwrócić komplet kluczy i dokumentów pojazdu. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę pojazdu będzie on zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.

29 W przypadku rozwiązania umowy najmu oraz niedokonania przez Najemcę terminowego zwrotu pojazdu, Najemca oraz osoby upoważnione do prowadzenia pojazdu wyrażają zgodę na wejście na ich teren w celu odebrania przedmiotu umowy najmu. Nadto, Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z odebraniem pojazdu przez Wynajmującego lub osobę do tego upoważnioną.

30) rezerwacja samochodu przed upływem 24h wymaga telefonicznego potwierdzenie telefonicznego.

31) Wynajmujący informuje Najemce, że samochodów posiada system do śledzenia trasy pojazdu(GPS)